Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest: Paweł Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FocusCar z siedzibą przy ul. Józefa Fabianiego 32, 97-300 Piotrków Trybunalski NIP : 7712772955

2.       Z inspektorem ochrony danych w FocusCar Paweł Niemczyk należy się kontaktować pod adresem email: pavvel.niemczyk@gmail.com, telefonicznie pod nr tel. +48 600976569, adres korespondencyjny: ul. Józefa Fabianiego 32, 97-300 Piotrków Trybunalski

3.       Przekazane przez Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy jak i w trakcie wykonywania umowy są przetwarzane w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia. 

4.       Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

       a.       firmie ubezpieczeniowej, ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu

       b.       pełnomocnikom i osobom upoważnionym do występowania w imieniu Administratora,

       c.       prawnikom, księgowym, sądom, dostawcom usług IT, kurierom, dostawcą usług logistycznych

       d.       podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie prawa.

5.       Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

       a.       przepisy prawa, które mogą obligować FocusCar Paweł Niemczyk do przetwarzania danych przez określony czas,

       b.       okres, który jest niezbędny do obrony interesów FocusCar Paweł Niemczyk,

       c.       okres na jaki została udzielona zgoda.

6.       Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

       a.       żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

       b.       sprostowania danych,

       c.        żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

       d.       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

       e.       wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych,

       f.         przeniesienia podanych przez Państwa danych osobowych,

       g.       tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w        podobny sposób wywiera istotny wpływ.

7.       Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

8.       W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez FocusCar Paweł Niemczyk, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.       Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

10.       Osoba podpisująca niniejszym oświadcza, iż zapoznała się z powyższą informacją Administratora Danych Osobowych i zobowiązuje się do przekazania tych informacji wszystkim osobom niepodpisującym niniejszego oświadczenia, których dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją umowy.